18.09.2017r.

          Od 11.09.2017 roku Straż Miejska rozpoczęła akcję kontroli posesji należących do wspólnot mieszkaniowych w zakresie egzekwowania obowiązków właścicieli nieruchomości wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zapisów prawa miejscowego.
Kontrolowane będą między innymi:
- stan estetyczny oraz uprzątanie zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, w tym z chodników położonych wzdłuż nieruchomości;
- wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
- porządkowanie miejsc wydzielonych pod lokalizację pojemników, w szczególności poprzez usuwanie z otoczenia odpadów zalegających wokół pojemników.
          Kontroli podlegać będą nieruchomości wspólnot mieszkaniowych na terenie całego miasta. W chwili obecnej trwa sprawdzanie posesji w granicach administracyjnych Oddziału Gospodarki Mieszkaniowej nr 2.

jac1.jpg

legnica

Środa
27 Maja 2020
Pogoda: