19.11.2015r.

          Skutkiem nieodpowiedzialnych zachowań niektórych mieszkańców polegającym na spalaniu  w  piecach centralnego ogrzewania odpadów jest przedostawanie się do środowiska, toksycznych i rakotwórczych substancji, nie mówiąc już o tym że, niemożliwym staje się zwykłe otwarcie okna lub wyjście na spacer.
          Taki sposób pozbywania się śmieci jest nielegalny i stanowi naruszenie przepisów Ustawy o odpadach, która stanowi, iż termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów. Naruszenie tych zasad stanowi wykroczenie i zagrożone jest karą grzywny do 5000 zł. Od początku roku legniccy strażnicy podjęli w tym zakresie ponad 86 interwencji związanych z wypalaniem i termicznym przetwarzaniem odpadów, które w 29 przypadkach zakończono postępowaniem mandatowym na łączną kwotę 2750 zł.
          W związku z powyższym, mając na uwadze coraz większą ilością zgłoszeń dotyczących spalania śmieci Straż Miejska wraz z inspektorami Wydziału Środowiska i Gospodarowania Odpadami przeprowadzi w tym zakresie wspólne kontrole nieruchomości prywatnych w wyznaczonych obszarach miejskich. W trakcie tych kontroli sprawdzane będzie jednocześnie wyposażenie nieruchomości w pojemnik do odbioru odpadów. Informujemy również, że funkcjonariusz na podstawie ustawowego upoważnienia ma prawo do wstępu na teren nieruchomości w celu wykonania czynności sprawdzających, oraz prawo żądania informacji w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego a także dokumentów i wszelkich danych związanych z problematyką kontroli. 
          Przypominamy również, iż uniemożliwienie takiej kontroli polegające miedzy innymi na nie wpuszczeniu strażników stanowi przestępstwo i na mocy art. 225 kk. zagrożone jest karą do trzech lat pozbawienia wolności.
          Interwencje na temat spalania odpadów można zgłaszać pod numerem alarmowym Straży Miejskiej 986 lub 76 7233185.

komin1.jpg

IMG_PSI.jpg

legnica

Wtorek
26 Maja 2020
Pogoda: