21.11.2012 r.

     W ubiegłym roku, podczas sezonu grzewczego, mieszkańcy informowali dyżurnego straży miejskiej o przypadkach spalania odpadów w piecach grzewczych i kotłowniach domowych oraz na terenach prywatnych posesji. Dzięki Państwa współpracy z naszą jednostką i reakcją straży miejskiej, liczba zgłaszanych w tym zakresie interwencji zmalała. Niemniej, w związku z tym, że pozbywanie się odpadów w sposób niezgodny z zapisami Ustawy o Odpadach i Ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach, ma destrukcyjny wpływ na środowisko naturalne, czekamy na sygnały ze strony legniczan, którzy podejrzewają, że dym wydobywający się np. z sąsiedniej posesji, ma związek z wypalaniem odpadów.
      Osoby, które termicznie przekształcają śmieci w domowych piecach, zwłaszcza takie jak: guma, plastik, stare meble, trują społeczeństwo, a tym samym odbierają zdrowie, również kolejnym pokoleniom. Legniczanie, zatroszczymy się o nasze środowisko, oddychajmy powietrzem wolnym od dioksan i substancji rakotwórczych.
      Prezydent Miasta Legnicy upoważnił funkcjonariuszy Straży Miejskiej, na podstawie art. 379 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska, do wykonywania funkcji kontrolnych, niezbędnych do ujawnienia sprawców popełniających w/w wykroczenie. Na podstawie art. 71 Ustawy o Odpadach, wykroczenie to karane jest grzywną do 500 zł, a w przypadku gdy sprawa trafi do sądu, grzywna może wynieść 5000 zł. Oznacza to, ze strażnik zgodnie z wydanym upoważnieniem ma prawo wstępu na teren prywatnej posesji oraz obiektów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.
      Właściciele posesji winni pamiętać, że uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli (polegające m.in. na niewpuszczeniu funkcjonariuszy straży miejskiej i inspektorów Urzędu Miasta), na mocy art. 225 Kodeksu Karnego, stanowi przestępstwo i jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat trzech. Poniżej mogą Państwo zapoznać się z obowiązującymi w omawianym zakresie przepisami:

Art. 71 Ustawy o Odpadach „ Kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu albo grzywny”

Art.225§1 k.k. ” Kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

legnica

Piątek
29 Maja 2020
Pogoda: