UCHWAŁA Nr XX/202/16
RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

Z dnia 30 maja 2016 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Legnica

Rozdział 2
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI

§ 3.

Zapewnia się utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:
1) selektywne zbieranie wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, co najmniej w zakresie obejmującym:
a) papier,
b) metale,
c) tworzywa sztuczne,
d) szkło,
e) opakowania wielomateriałowe,
f) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
g) odpady zielone,
h) przeterminowane leki i chemikalia,
i) zużyte baterie i akumulatory,
j) zużyty sprzęt elektryczny elektroniczny,
k) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
l
) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
m) zużyte opony
w sposób określony w § 4 niniejszego regulaminu.

2) przekazywanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz podmiotom prowadzącym punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
3) zbieranie zmieszanych odpadów komunalnych i przekazywanie ich uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

§ 4.

1. W zależności od rodzaju zabudowy właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania i przekazywania do odbioru wskazanych poniżej odpadów komunalnych w następujący sposób:
1) w zabudowie jednorodzinnej:
a) odpady surowcowe – w osobnym pojemniku lub worku,
b) odpady biodegradowalne, w tym zielone – w osobnym pojemniku lub worku (w przypadku przekroczenia pojemności pojemnika) chyba, że prowadzone jest ich kompostowanie we własnym zakresie,
c) szkło opakowaniowe – w worku, bądź dostarczane do pojemników ogólnodostępnych,
d) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w osobnym pojemniku;

2) w zabudowie wielorodzinnej:
a) odpady surowcowe – w osobnym pojemniku,
b) szkło opakowaniowe – dostarczane do pojemników ogólnodostępnych,
c) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w osobnym pojemniku,

3) na terenie nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
a) odpady surowcowe – w osobnym pojemniku,
b) szkło opakowaniowe – dostarczane pojemników ogólnodostępnych,
c) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w osobnym pojemniku.

2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do przekazywania odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub wystawienie tych odpadów w wyznaczonych terminach zbiórek akcyjnych.
3. Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do przekazywania przeterminowanych leków do zabezpieczonych, oznakowanych pojemników, ustawionych w aptekach, których lista znajduje się na oficjalnej stronie internetowej miasta lub do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania i przekazywania we własnym zakresie pozostałych odpadów komunalnych, wymienionych w § 3 pkt 1, a nie wymienionych w niniejszym paragrafie, do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 5.

1. Do obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, w tym z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, bezpośrednio przy jej granicy, należy ich odgarnięcie w sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.
2. Odgarnięte błoto, śnieg lód oraz inne zanieczyszczenia, o których mowa w ust.1 należy składować w sposób umożliwiający ich uprzątnięcie przez służby utrzymujące w stanie czystości tereny przeznaczone do użytku publicznego.

§ 6.

1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się pod warunkiem odprowadzenia powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej za pośrednictwem urządzeń oczyszczających.
2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się pod warunkiem gromadzenia powstających odpadów w pojemnikach na odpady do tego przeznaczonych.

 

  

 

legnica

Środa
27 Maja 2020
Pogoda: