O G Ł O S Z E N I E
                                   Komendant Straży Miejskiej w Legnicy
                                     ogłasza nabór na wolne stanowisko
                                     strażnik miejski ( aplikant ) – 3 etaty
                                              w Straży Miejskiej w Legnicy
                                    Al. Rzeczypospolitej 3, 59 – 220 Legnica

Kandydaci przystępujący do konkursu  powinni spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:
1)Wymagania niezbędne:
-
posiadanie obywatelstwa polskiego,
-
ukończone 21 lat,
-
korzystanie z pełni praw publicznych,
-
posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
-
cieszenie się nienaganną opinią,
-
sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
-
nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
-
uregulowany stosunek do służby wojskowej.
2)Wymagania dodatkowe (preferowane):
-
znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania Straży Miejskiej,
-
znajomość obsługi komputera,
-
prawo jazdy kat. „B”,
-
zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym,
-
dobra znajomość topografii Legnicy,
3)Predyspozycje osobowościowe:
-
rzetelność ,dokładność , terminowość,
-
odpowiedzialność i dyspozycyjność,
-
umiejętność współpracy, zachowanie życzliwości w kontaktach z obywatelami, podwładnymi, przełożonymi i współpracownikami
-
odporność na stres i cierpliwość,
-
gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
4)Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
-
służba patrolowa w przydzielonym rejonie służbowym,
-
inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw, wykroczeń i zjawisk kryminogennych,
-
wykonywanie zadań wynikających z aktów prawa miejscowego,
-
wykonywanie obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (miejskich),
5)Wymagane dokumenty:
-
list motywacyjny,
-
pełny życiorys zawodowy (CV) odręcznie podpisany,
-
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
-
kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa pracy,
-
kserokopia dowodu osobistego,
-
kserokopia książeczki wojskowej potwierdzająca uregulowany stosunek do służby (strony ze zdjęciem, informacją o rozpoczęciu i zakończeniu zasadniczej służby wojskowej i dot. kategorii zdrowia),
-
kserokopia prawa jazdy,
-
oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystania z pełni praw publicznych,
-
oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe
(w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
-
oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych      (Dz. U. z 2016 r., poz.922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze / strażnicze Straży Miejskiej w Legnicy
-
inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
6)Warunki pracy na stanowisku strażnika miejskiego (aplikanta)
-
praca na terenie gminy Legnica w zmiennych warunkach pogodowych,
-
praca zmianowa z możliwością pracy przy monitorze ekranowym oraz prowadzeniem pojazdu służbowego,
-
praca w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę. 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży Miejskiej w Legnicy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych za styczeń 2018 roku wynosi poniżej 6%.
 7)Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu oraz dopiskiem: „Nabór na stanowisko strażnika miejskiego (aplikanta) Straży Miejskiej w Legnicy”, w sekretariacie Straży Miejskiej w Legnicy, Al. Rzeczypospolitej 3, 59-220 Legnica w terminie do dnia 16.03.2018 r. do godz. 15.00. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Komendanta Straży Miejskiej w Legnicy. Na rozmowę kwalifikacyjną (II etap konkursu) zostanie zaproszonych nie więcej niż 20 kandydatów, których oferty w największym stopniu spełniają wymagania konkursowe. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Straży Miejskiej w Legnicy przy Al. Rzeczypospolitej 3.
8)Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi.
-
dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru, zostaną dołączone do jego akt osobowych,
-
dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się  do następnego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane przez okres 3 miesięcy, a następnie niszczone komisyjnie,
-
dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w ciągu 10 dni od dnia ogłoszenia informacji
o wynikach naboru. W przypadku nieodebrania dokumentów zostaną one komisyjnie zniszczone.

Legnica, dnia  23.02.2018 r.
KOMENDANT
Straży Miejskiej w Legnicy
Mirosław Giedrojć

legnica

Sobota
17 Marca 2018
Pogoda: